in

Valdų modernizavimo paraiškos – jau nuo lapkričio 2 d.

Nuo lapkričio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos iš norinčių modernizuoti ūkius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Šiemet – tai antrasis šių paraiškų teikimo etapas, truksiantis iki gruodžio 18 d. Norintys kreiptis dėl paramos turės vadovautis naujai patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis.  

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos.

Pabrėžtina, kad projektai, kuriuose nenumatyti statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, bus laikomi netinkamais finansuoti.  

Šį kartą paraiškos bus renkamos iš norinčių įvykdyti „didžiuosius“, o ne supaprastinta tvarka įgyvendinamus projektus. Su paraiška būtina pateikti verslo planą su finansinėmis prognozėmis.  

Kam skiriama parama  

Parama skiriama pareiškėjams, užsiimantiems žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai, arba pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, užsiimančiam tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir realizavimu, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu.  

Pareiškėjo gaminamas produktas ar valdoje pagaminto produkto apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.  

Kas gali teikti paraiškas  

Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo etapais, dėl paramos kviečiami kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.  

Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirbantiems ir realizuojantiems iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus (kooperatyvai).   Pareiškėjas iki paraiškos NMA pateikimo turi nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pajamų. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur (netaikoma kooperatyvams).  

Tinkamos finansuoti išlaidos  

Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos šios išlaidos: projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus įgyvendinimo taisyklių 34.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos (tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų gamybinių pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu), infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai.  

Paramos lėšomis taip pat remiamas naujos įrangos, skirtos remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtinos gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti, įsigijimas, naujos įrangos, būtinos specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, įsigijimas, naujų technologinių įrengimų, skirtų specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, įsigijimas, naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti valdoje, įsigijimas, naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, įsigijimas.  

Taip pat kompensuojamos bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 3 000 Eur) bei viešinimo išlaidos.  

Paramos suma  

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 709 772 Eur paramos lėšų.  

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 600 000 Eur, 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 600 000 Eur.  

Paramos intensyvumas priklauso nuo pareiškėjo vykdomos veiklos:

  • Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba:
  • gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
  • augalininkystės sektoriuje – 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Atkreiptinas dėmesys, jog paramos intensyvumas gali skirtis atsižvelgiant į papildomas įgyvendinimo taisyklėse nurodytas nuostatas.  

Paraiškų atrankos kriterijai  

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų atrankos kriterijai nustatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei kvietime teikti paraiškas. Už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.  

Kur teikti paraiškas  

Paraiškos pagal priemonę priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo lapkričio 2 d iki gruodžio 18 d. Paraiškos taip pat galės būti teikiamos elektroniniu būdu naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė bus suteikta, – apie tokią galimybę informuosime atskirai.  

Naudinga informacija

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0