in , ,

Nuo spalio 5 d. smulkūs ūkio subjektai kviečiami teikti paraiškas

Smulkieji ūkio subjektai nuo spalio 5 d. kviečiami teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui vystyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos visą spalį, iki lapkričio 4 d.Skirta paramos suma – daugiau kaip 2,3 mln. Eur  

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 314 570 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Parama pagal priemonę skiriama organizuoti smulkių ūkio subjektų – kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkininkų, smulkiųjų miško valdytojų, labai mažų įmonių bei fizinių asmenių – bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.  

Paraiška – tik su ta pačia ekonomine veikla užsiimančiais partneriais  

Pareiškėjai savo planuojamą bendradarbiavimu paremtą veiklą galės vykdyti kartu tik su ta pačia ekonomine veikla užsiimančiais partneriais, t. y. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais, alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais, pagal tą pačią ekonominės veiklos rūšį, t. y. viename projekte negali būti numatyta keleto skirtingų alternatyvios ekonominės veiklos rūšių. Paminėtina, kad naujų veiklų įtraukimas projekto įgyvendinimo metu nebus galimas.  

Pareiškėjo partneriu negali būti paties pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja.  

Teikiamoje paraiškoje partneriai turi būti įvardyti, o kartu su paraiška būtina pateikti bendrą jungtinės veiklos sutartį, sudarytą laikantis pagrindinių geros partnerystės principų bei pasirašytą iki paraiškos pateikimo.  

Tinkamos išlaidos  

Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kompensuojama: einamosios bendradarbiavimo išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM), nauja žemės ūkio technika ir įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, nauja N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonė, nauji technologiniai įrenginiai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms, ūkio paskirties pastatų nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos), infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika bei įranga (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai, taip pat viešinimo bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur).  

Paramos suma  

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.  

Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo patirtų išlaidų: projekto bendrosios išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano išlaidų.  

Atrankos kriterijai  

Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:  

1. Projekto dalyvių skaičius:

 • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

Vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius.  

2. Projekte dalyvaujančių subjektų:

2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:

 • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
 • nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;

2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

 • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;

2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

 • daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

Veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas.  

3. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai. Vertinama sektoriaus, kuriame pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdė veiklą ir į kurį investuojama, plėtra (paramos paraiškos IV skyriuje nurodyta informacija). Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos iš projekte nurodyto vieno bendro sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.  

4. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų (balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdo ir pateikia ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą).  

5. Įgyvendinus projektą:

 • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų; 
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc.  – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc.  – suteikiama 20 balų.

Vertinama paramos paraiškos IV skyriaus 6 dalyje nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio planuojamas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį, kai valdos ekonominis dydis vertinamas taip, kaip nurodyta Įgyvendinimo taisyklių 20.6.1.1–20.6.1.2 papunkčiuose. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų.  

Norint gauti paramą privaloma surinkti 40 atrankos balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmestos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.  

Paraiškos renkamos NMA skyriuose  

Paraiškos gauti paramą renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.  

Projektas privalo būti pradėtas įgyvendinti (pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas) per 6 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Jei smulkusis ūkio subjektas numato teikti tik vieną mokėjimo prašymą, šis reikalavimas netaikomas.  

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Jei projekte numatytas įsigyti turtas (įranga, įrengimai ir transporto priemonės) bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.  

Naudinga informacija:

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0