in ,

Pradedamos rinkti smulkių pieno ūkių valdytojų paraiškos

Rugpjūčio 3 d., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradėtos rinkti smulkiųjų ūkininkų paraiškos. Akcentuotina, jog šiuo paraiškų rinkimo etapu, kuris truks iki rugsėjo 30 d., paraiškas galės teikti tik pienine galvijininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai.   

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.  

Kam teikiama parama  

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai.  

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.  

Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED (vertinama pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).  

Karvių skaičius ir produkcijos standartinė vertė tik pagal pieninių veislių melžiamas karves pagal paraiškos pateikimo dienos duomenis nustatomi, kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.), pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą pieninių veislių melžiamų karvių skaičių bei produkcijos standartinę vertę tik pagal pieninių veislių melžiamas karves einamųjų metų liepos 1 d., kurie ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiami einamųjų metų rugpjūčio 31 d.  

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą VED padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą, taip pat užtikrinti šiuo paraiškų rinkimo etapu būtinas įgyvendinti paramos teikimo sąlygas: kad registruotas pieninių veislių melžiamų karvių skaičius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 3 bei produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED sudarys daugiau kaip 50 proc. bendro VED.  

Paraiškoje numatytą verslo planą pareiškėjas privalo įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos  

Paramos suma  

Kaip ir anksčiau, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 Eur.   Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis – susigrąžinama.  

Atrankos kriterijai  

Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams, kurie pritaikyti šiuo paraiškų rinkimo etapu teikiamoms paraiškoms, t. y. gauti paramą būtent smulkių pieno ūkių valdytojams. Pažymėtina, jog norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 (ne 35, kaip buvo numatyta ankstesniais paraiškų rinkimo etapais) atrankos balus. Šio – 25 – balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.  

Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir už atitiktį jiems, skiriamus balus:  

1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus.  

2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama20 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami).  

3. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą, suteikiama15 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami).  

4. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, suteikiama 10 balų.  

5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 15 balų;
  • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 10 balų.

6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.  

7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.  

Kaip renkamos paraiškos  

Paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai, jų adresus rasite čia. Paraiškos NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt, jei tokia galimybė bus suteikta. Apie galimybę paraiškas teikti elektroniniu būdu pareiškėjus informuosime atskirai.  

Naudinga informacija:

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0